Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

A. TOEPASSINGSGEBIED
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen leverancier en koper; Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk en/of mondeling worden overeengekomen.
Indien inkoopvoorwaarden of soortgelijke zaken van de koper afwijken van deze voorwaarden, prevaleren deze voorwaarden niettemin, hetgeen onherroepelijk wordt bevestigd door de bestelling van de koper bij de leverancier.

B. PRIJSOFFERTE, BESTELLING, LEVERING
Alle prijsopgaven zijn vrijblijvend en binden ons niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk wordt vermeld dat een bepaalde prijsopgave gedurende een bepaalde periode geldig blijft. In alle gevallen zullen echter verhogingen van belastingen, heffingen, vrachtkosten, koersverschillen, keuringskosten en andere onvoorziene kosten worden doorberekend.
Een bestelling kan mondeling of schriftelijk worden geplaatst; Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de leverancier niet verplicht een bestelling te accepteren.
Indien de leverancier de bestelling heeft aanvaard, is de koper verplicht de levering daarvan te aanvaarden.
Indien de leverancier de bestelling heeft aanvaard maar vervolgens de bestelling/levering niet kan uitvoeren vanwege overmacht in de ruimste zin van het woord of andere voor de leverancier geldige redenen, wordt de overeenkomst automatisch ontbonden zonder dat er een verplichting bestaat tot schadevergoeding aan de koper in welke vorm dan ook. Indien de koper aangeeft de bestelling gestand te doen, zal de levering plaatsvinden zodra de gronden die eerdere levering verhinderden, hebben opgehouden te bestaan.
Alle levertijden zijn steeds geheel vrijblijvend en overschrijding van een bepaalde levertijd kan nimmer een grond zijn voor schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst aan de zijde van de koper.
De leverancier is niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd of ontstaan, als gevolg van ondeugdelijke, onvolledige, vertraagde, gedeeltelijke of niet-levering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de leverancier.
Alleen de directie van Hatramij is bevoegd te beslissen of zaken op krediet of op een andere wijze dan contante betaling aan een koper worden geleverd en de voorwaarden daarvoor vast te stellen. Toezeggingen gedaan door anderen dan de directie zijn niet bindend en kunnen geen rechten aan ontleen;

C. BETALING, WANNEERRENTE EN INCASSOKOSTEN
De afnemer zal altijd moeten betalen wat hij op grond van zijn bestelling feitelijk van de leverancier heeft ontvangen.
Alle betalingen dienen te geschieden op het kantoor van de leverancier of op enige andere door hem aangegeven wijze, vóór of bij de levering van de goederen. De koper kan zich niet beroepen op verrekening, schuldvergelijking of verrekening.
Bij betaling na de vervaldatum van de factuur of enige betalingstermijn is de koper administratiekosten verschuldigd op basis van 2 procent per maand of gedeelte van een maand, gerekend voor een volledige maand.
Bij niet- en/of niet tijdige betaling vervalt ieder recht op eventuele kortingen voor de koper.
Bij niet tijdige of niet-betaling heeft de leverancier steeds het recht om, naar eigen keuze, verdere leveringen aan de koper op te schorten of bestellingen niet uit te voeren totdat de vorige bestelling betaald is.
Alle leveringen vinden plaats vanuit de fabriek, werkplaats of magazijn van de leverancier.
Bij niet of niet tijdige betaling staat het de leverancier steeds vrij om derden met incasso in rekening te brengen. In dat geval komen de incassokosten van 20 procent met een minimum van SRD 500,- steeds voor rekening van de koper, evenals alle eventuele verdere gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
Vertragingsrente en incassokosten kunnen niet gerechtelijk worden gematigd.

D. KLACHTEN EN GARANTIE
Reclames dienen binnen drie (3) dagen na levering c.q. oplevering schriftelijk en/of mondeling bij de leverancier te worden ingediend. Garantie wordt uitsluitend schriftelijk verleend en strekt nooit verder dan hetgeen de fabrikant/leverancier aan de leverancier heeft verstrekt.

E. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle goederen blijven eigendom van de leverancier totdat zij volledig betaald zijn door de koper.
De koper verklaart dat alle van de leverancier verkregen of te verkrijgen goederen fiduciair eigendom van de leverancier blijven zolang de koper een schuld heeft jegens de leverancier.
De koper verplicht zich dit eigendomsvoorbehoud van de leverancier ook jegens derden, aan wie de koper doorgeeft of handelt, over te dragen.

F. VERPAKKING
Alle verpakkingen blijven eigendom van de leverancier, tenzij anders overeengekomen. Indien de verpakking niet binnen 48 uur wordt geretourneerd, worden de koper kosten in rekening gebracht.
Door de leverancier geleverde rekken en andere vitrines, mits daarin de producten van de leverancier worden uitgestald, alsmede reclameborden blijven eigendom van de leverancier.

G. GESCHILLEN
Alle geschillen zullen worden beoordeeld naar Surinaams recht.